اعتنا داشته باشید که کالا اجزائی از دوزینگ پمپ که حساس سیال در تماس مستقیم میباشند زیاد دوزینگ پمپ سرا دارای دارد. عمده دوزینگ پمپ ها از یک پیچ میکرومتر برای تهیه دبی به کار گیری می کنند. Sera ProDos کلیدی طیف وسیعی از محصولات میباشد و راهحلهایی را گسترش میدهد که از نظر اقتصادی، فناوری و زیستمحیطی اهمیت مراحل هستند و به جهت اکثری از کاربردها مانند تصفیه آب و فاضلاب، ضدعفونی نمودن یا این که دوز ظریف و تحویل مواد شیمیایی و مایعات ضروری است. مطابق این خصیصه، می توان به وسیله همین پمپها دبی سیال خروجی را به طور دقیق تنظیم کرد که همین مسئله در بسیاری از موارد اهمیت متعددی پیدا میکند. دمپرها یا تعدیل کننده ها پالسها را از بین برده و جریان خروجی را به حالت خطی و اثبات نزدیک میکنند. بعلاوه ، مثل تمام گونه های قبلی پمپ ، مقدار خروجی آنها نیز پایین فشار قرار خواهد گرفت. از پشتیبانی برنامهریزی گرفته تا راهاندازی کارخانه، تا خدمات بده بستان پرسرعت و آسان دستگاه در سراسر جهان، سرا در کل مراحل پروژه پشتیبانی میکند. از آنجـائي كـه مقـدار حركـت قابـل دستيابي ديافراگم محدوداست وبطور قابل ملاحظه اي قطران كمتر از قطر ديـافراگم پمـپ اسـت ، حـداكثر ظرفيت پمپ( کلیدی قطر ديافراگم اثبات )عملآ به حداكثر سرعت رفت و رجوع و برگشت ديافراگم كه معمولآ كم اسـت بستگي خواهد داشت.در ساختمان اين پمپ ها شيرهاي ورودي و خروجـي كـه معمـولآاز نـوع Valve Ball معمولی و يا شيرهاي مخروطي (با سوزن مخروطي) است بكاررفته هست كه اما براي پمپهاي بزرگ شـيرهاي ديسكي مناسب تراست. ۳ -اين پمپ هانيازبه اب بندي ندارند ومي توان داعیه كرد كه نشتي اين گونه پمپ ها صددرصدصفراست ظرفيت اينگونه پمپ ها اهمیت قطر ديافراگم ، ميزان حركت ديافراگم (كورس حركـت) و تعـداد تكـرار حركـت رفت و بر گشتي در واحد زمانه ( سرعت حركت) نسبت مستقيم داراست . پمپهاي ديافراگميPump Diaphragm پمپ هاي ديافراگمي جزگروه پمپ هاي رفت و بر گشتي میباشند كه المان پمپ را يك ديافراگم قابل ارتجـاع تشكيل مي دهد .اين پمپ هاازلحاظ اصول كاربسيار مشابه پمپ هاي گونه پيستوني يا پلانجري مـي باشـندبااين تفاوت كه درپمپ هاي پيستوني حركت پيستون ياپلانجرمستقيماباعث جابجاشدن مايع مي شودولي در پمـپ هاي نوع ديافراگمي حركـت رفـت وبرگشـتي روي ديـافراگم اعمـال مـي شـودوانقبا ض وانبسـاط ان باعـث تغييرحجم داخل پمپ وورودوخروج مايع مي شود. در صـورت لـزوم مـي تـوان از دو ديافراگم متوالي كه روي نیز قرارمي گيرند به کار گیری كرد كه در صورت پاره شدن يكي از آن ها ديگري جلوي نشتي مايع را بگيرد. درصورتیکه شما هر دسته سوالی در رابطه اصلی کجا و نحوه به کارگیری از دوزینگ پمپ تزریق کلر دارید، می توانید اهمیت ما در ورقه وب تماس بگیرید.

ایندکسر