رایگیری نیز که سرنوشتسازترین بخش مافیا هست در روزگار روز انجام می گردد و پس از انجام رایگیری، در‌حالتی که تعداد نفرات به برد مافیا یا این که شهروند نرسیده باشد، کل شهر دوباره به خواب میرود. هر چه تعداد نفرات اکثر باشد ، نقش های بیشتری می قدرت به بازی اضافه نمود. مثلا زمانی به او شلیک شد یا اعدام شد سریعا نمیمیرد بلکه بعد از گذشت 24 ساعت جانش را از دست میدهد، ولی از شلیک گلوله نیز بی خبر است. در ورژن معمولی نقش کسانی که مردهاند معین میشود ولی در ورژن دشوار صرفا کسانی که مردهاند مشخص و معلوم میشوند. این بحثها در شب اولیه یه خرده تصادفی هستند، به عنوان مثال کسی بیان می کند “من میدونم فرد الف یک مافیا هست چون هنگامی شب بود خندید” یا این که مثلا “شخص ب مافیا میباشد چون ناچیز سخن میزند” ولی در روزهای بعدی کمی بحثها منطقیتر خواهند شد. آنگاه از این که راوی بهصورت تصادفی نقشها را در بین بازیکنان پخش میکند، بازی آغاز می گردد و پس از روز معارفه وارد فاز شب میشود. شاهد : شخصی می باشد که در شب نخستین (شب معرفی) می تواند به طور یواشکی مافیا را ببیند و بشناسد و از شبهای آن‌گاه نیز می تواند به طور مخفی به تیم مافیا نگاه کند ؛ به شرطی که مافیا متوجه نشوند ؛ وگرنه از بازی حذف میشود و به اصطلاح از ترس میمیرد. در صورتی که دوست دارید در مافیا حرفهای شوید، خوب میباشد که در زمان شب به طور کامل گوشهای خویش را تیز نمایید تا کوچکترین صدایی را متوجه گردید و اگر در دوران شب کاری به جهت انجام دادن دارید، سوای تکان میل کردن اضافی، حرف زدن یا این که آشفتگی نقش خود را ایفا کنید. همینطور در این بازی یک نفر خداوند میباشد که در صورتی که همه نقش خدا را بلد باشند نفر او‌لین که میمیرد خداوند می‌شود و در صورتی که کلیه نقش آفریدگار را تمام بلد نباشند یک نفر از ابتدا به عنوان آفریدگار انتخاب میشود. کارآگاه در تیم شهروندان است و هر شب به وسیله معبود یا لرد بیدار میشود. پس از آن دکتر بازی بیدار می شود و از او پرسیده می شود که چه کسی را می خواهد نجات دهد؟ دکتر معالج میتواند کسی را که در آن شب بوسیله مافیا انتخاب شده را نجات داده و از کشته شدنش دوری کند در نتیجه غایت عملکرد خویش را می نماید که کسی را گزینش نماید که حدس می‌زند آن شب بوسیله مافیا کشته شده است. روز سوم وقتی که کلیه اشخاص بیدار شدند فردی که کشته شده است اعلام می شود اما درصورتیکه پزشک نجاتش دیتا باشد کشته ای نخواهد داشت. پولی که سم به تامی داده بود خیلی بیشتر از هزینهی تعمیر خودرو و مسیری که طی شد بود. به جهت همین خیلی وقتها در فاز شب مافیاها خودی را میکشند تا رد گم کنند. مافیاها نیز در فاز روز می بایست حواس خود را جمع کنند تا از چیزهایی که میدانند صحبت نکنند و سعی کنند شهروندان را هرچه بخش اعظم منحرف کنند. زمان روز هنگامی که تمام نقش ها بیدار شدند، معبود بازی را فارغ از طرفداری از تیم خاصی به سمت جلو می برد. دکتر بیدار میگردد و یکنفر را درمان می‌نماید یا این که کارآگاه بازی عملکرد میکند یک عدد از مافیاها را پیدا کند. اما بازی مافیا در کلیاتی مثل فاز شب و روز و تیمهای بازی و نقش راوی در عمده سناریوها مشابه به نیز است و تفاوتهای با در جزئیات همین بازی چشم میشود. در پایان معبود از کاراگاه میخواهد چشمش را ببندد و اعلام روز بودن می‌کند و از همه میخواهد چشمشان را باز کنند. در این مرحله در صورتی که خداوند به عنوان نقش جداازهم انتخاب نشده بود، فرد اولی که از بازی خارج شده پروردگار میگردد و شب شدن را اعلام کرده و از همه میخواهد که چشمشان را ببندند. کاراگاه غالبا در روز هویت خویش و شخصی که پرسیده را رسوا نمی‌کند چون این دستور باعث میگردد که مافیا او را بشناسد و در شب آنگاه او را بکشد. مافیا از دو مجموعه شهروند و مافیا و دو فاز شب و روز تشکیل شده است. همین نقش در بازی شب مافیا، شب های مافیای فیلیمو وجود دارد. در بازیهایی که آنلاین برگزار میشوند، معمولا راوی بازی سیستم هوش تصنعی است و خودبهخود و برنامهریزی شده بازی را میچرخاند. به همین مضمون‌ است که بازیکن گزینه اتهام قرار گرفته متقابلا به طرف در مقابل اتهام می زند. بازی مافیا در سال ۱۹۸۶، بوسیله دیمیتری دیویدوفِ روس، جهت انجام آزمایشهای روانشناختی در دانش گاه مدنی مسکو اختراع شد و بهزودی آیتم توجه دانشجویان و دانشآموزان قرار گرفت و سریعتر از آنچه فکر میشد، به یک بازی همهگیر تبدیل شد. در این بازی گروهی جالب، اکثریت ناآگاه (شهروندان) در برابر اقلیتی باخبر (مافیاها) قرار میگیرند؛ هر تیم باید همت کند بازی را بهنفع خویش کل کند و بهاصطلاح شهر را فرآورده خود کند. در اینجا بخش اعظم به باز‌نگری وب وب سایت مرحله 4 بازی مافیا 2.

ایندکسر