در کمپانی های مختلط سهامی شرکای سهامی به نسبت سهمی که دارا‌هستند سرمایه انها به صورت سهام درامدهمسئول قروض کمپانی میباشند اما شرکا ضامن که سرمایه انها به صورت سهام در نیامده در قبال قروض کمپانی ماننده کمپانی تضامنی است. اما باید تذکر اعطا کرد که در کمپانی مختلط غیرسهامی، ورشکستگی یکی از از شرکای مهم مسئولیت محدود موجب انحلال کمپانی نمی شود. 1. تکمیل 2 ورژن از اساسنامه کمپانی که بایستی به امضای سهامداران رسیده باشد. افرادی که میخواهند حساس شرکت شما قرارداد تهیه و تنظیم کنند، داشتن شخصیت حقوقی معتبر بیشتری به جهت انجام معامله دارد. ماده۱۴۶ : درصورتیکه شریک اساسی مسئولیت محدود معاملهای به جهت شرکت کند، درمورد تعهدات ناشیه از آن معامله در درمقابل طرف معام له حکم سهیم ضامن را خواهد داشت مگر این که تصریح کرده باشد معامله را به سمت وکالت از طرف شرکت انجام میدهد. شرکت های تعاونی وقتی تاسیس می شود که موقعیت اقتصادی نا مساعد باشد برای یاری به قشر ناچیز در امد جامعه. ماده۱۴۷: هر شریک اصلی مسئولیت محدود حق تحلیل در کارها شرکت را داشته و میتواند از روی دفاتر و ورقه ها کمپانی برای اطلاع فرد خود راجع به حالت مالی شرکت شکل خلاصه ترتیب دهد .هر قراردادی که در میان شرکاء برخلاف همین ترتیب داده شود از مرتبه دارای ساقط است. تصور کنید که وقتی را به جهت رفتن به کمپانی آیتم نظر صرف می کنید، مدت هنگامی نیز در همان شرکت منتظر خواهید بود تا نوبت شما شود و سپس دوران دیگری را صرف رسیدن به مقصد خود خواهید کرد. ضروری به ذکر است که حتی درصورتیکه صرفا قصد گرفتن مشاوره را نیز داشته باشید و قراردادی مهم ما امضا نکنید باز نیز همین خدمات برای شما به صورت رایگان قابل اجرا می باشد. قابل ذکر می باشد که دستکم سرمایه جهت ثیت شرکت مهم مسئولیت محدود یک میلیون ریال میباشد. این شرکت ترکیبی از شرکت تضامنی وشرکت اساسی مسئولیت محدود است که شرکا ضمانت کننده به روش شرکت تضامنی وشرکا دیگر از قوانین کمپانی حیاتی مسئولیت محدود ثبت شرکت زاهدان پیروی نمی کند. همین کد به کسب و عمل حقیقی و حقوقی اعطا می گردد. فالیت شرکت های تعاونیدر راستا ی تولید و توزیع هست که دربین اشخاص حقیقی می باشد . ماده۱۵۳: اگر در نتیجه قرارداد حیاتی شرکاء ضمانت کننده و یا در اثر برداشت پیشین از سرمایه کمپانی اساسی مسئولیت محدود از سهم الشرکه خود که به تصویب رسیده می باشد بکاهد، این تقلیل مادام که به تصویب نرسیده و بر طبق مقررات راجع به تکثیر شرکتها منتشر نشده میباشد در علیه طلبکاران شرکت دارای نبوده و طلبکاران مزبور میتواند برای تعهداتی که از طرف کمپانی قبل از ثبت و انتشار تقلیل سرمایه به عمل آمده می باشد تادیه همان سرمایه اولیه سهیم اهمیت مسئولیت محدود را مطالبه نمایند. ماده ۱۵۴: به سهم دار اهمیت مسئولیت محدود فرع نمیتوان بخشید مگر در صورتی موجب کسر سرمایه او در شرکت نشود درصورتیکه در نتیجه ضررهای وارده سهم الشرکه شریک مهم مسئولیت محدود کسر شده مادام که این کمبود جبران نشده تادیه هر ربح یا منفعتی به او ممنوع است. اگر دوست دارید این نوشتار را داشته باشید و مایل به دریافت دیتاها فراوان اکثر در مورد ثبت کمپانی در مشهد لطفا به مشاهده از وب سایت ما.

ایندکسر