تنش شوری، یک عدد از دست اندرکاران محدودکنندة رویش و کارایی گیاهان است. زمانه جذب k در گیاهان مختلف متفاوت است. پژوهشهای انجامشده درزمینة در اختیار گرفتن شوری نشان می‌دهند به کار گیری از عناصر غذایی نظیر سیلیسیوم، پتاسیم و پتاسیم سیلیکات در پسته (Tajabadipur, 2004, Ranjbar et al., 2017)، پتاسیم سیلیکات و روی سولفات در انگور (Azizi et al., 2017) و سیلیسیوم در توتفرنگی (Fatemy et al., 2009) ضمن کمتر آثار سوء تنش شوری تحمل نسبی این گیاهان را به شوری بهبود داده است. در این تراز تیمارهای شوری بهصورت هفتگی تا چهار هفته حساس غلظتهای صفر، 25، 50 و 100 میلیمولار سدیم کلرید اعمال شدند (Sivritepe and Eriş, 1999). از دوران اعمال تنش شوری، محلولپاشی پتاسیم سولفات صفر و 5/1 % در دو تراز در نخستین روز هفتههای نخستین و سوم تنش انجام شد. در پژوهش حاضر، انگور بیدانة سفید، یکی از ارقام غالب در بعضا مناطق مرزو بوم و در دسترس به جهت تازهخوری و تهیة کشمش، به جهت اعمال تیمارهای شوری و تغذیهای به کارگیری شد تا آثار تنش شوری در صفات مورفومتری و فیزیولوژیک من جمله نشت یونی، قندهای محلول و نامحلول، پرولین، عناصر پرمصرف و رنگیزههای فتوسنتزی در همین رقم تحلیل و همینطور اثر برهمکنش یون پتاسیم مهم سدیم در همین ویژگیها سنجیده شود. انگور در مقایسه اساسی بعضی از فضای سبز میوه نیاز به میزان بیشتری پتاسیم دارااست (Klein et al., 2000; Karimi et al., 2014). پتاسیم نقش مهمی در عملکرد، میزان مرغوب بودن میوه، تعادل و انتقال موادسازنده و تحمل به تنشها در انگور دارد (Yildirim et al., 2009; Karimi, سولفات پتاسیم به جهت مرکبات 2017). گزارشهای محدودی دربارة اثر پتاسیم سولفات در پاسخ مورفو-فیزیولوژیک انگور در تنش شوری وجود دارد. مصرف سولفات پتاسیم به طور معمول برای تنباکو، بعضی میوه ها و سبزیجات ترجیح دیتا می شود. به جهت شکستن مولکول های آمینو اسید ها و تبدیل آن ها به ترکیبات پروتئینی کوچکتر نیاز به آنزیم نیترات ردوکتاز خواهد بود که کاتیون پتاسیم نقش به سزایی در عمل و سنتز همین آنزیم دارد. اعتنا داشته باشید که این جراحت ها در خاک­های شنی، تحت وضعیت آب و هوایی خشک و در غلظت بالای کود عمده شکل می­ دهند. باتوجهبه وظایف چندگانة پتاسیم در انگور، تحلیل تأثیر مصرف پتاسیم سولفات در حالت شوری در ویژگیهای مورفومتری و فیزیولوژیک انگور، از میوههای استراتژیک کشور، که با نقص‌ شوری آب و خاک مواجه هست زیاد واجب است. اگر شما این مقاله را تحسین می کنید، مایلید داده ها بیشتری در آیتم سولفات پتاسیم کوالی مکس بدست آورید به وب سایت ما مراجعه کنید.

ایندکسر