سه پیش بینی برای سال 2021 از معاون بهداشت Lyft
مگان کالاهان از Lyft می گوید ، چیزی که می توان انتظار داشت تقاضای تأخیری برای خدمات بهداشتی است که بیماران به تعویق می اندازند.


منبع: gharb-khabar.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>