نورپردازی و کادربندی از فاکتورهایِ دارای در راستا عکاسی پرتره است. عکاسیِ پرتره به معنیِ عکاسی از چهرهِ انسانهاست. لامپهای خیابانی دارای ساخت جلوههای خوشگل و رویایی و اضافه کردن آن گاه به فضای اطراف میتوانند عکاسی شب را به صورت چشمگیری بهبود دهند. گهگاه در این سبک از عکاسی کارایی بر این هست که علاوه بر تأکید روی موادسازنده زیبایی، فضای سیاسی و اجتماعی هم نشان دیتا شود. همین سبک را می توان هم علمی و هم هنری به حساب آورد. عکاسی مسنتد از ابتداییترین اشکال عکاسی است که عکاس باید چهره یی ارائه کند که به بهترین وجه ممکن نشاندهنده حادثه آیتم بحث و به شکل به طور کامل واقعگرایانه باشد. عکس های او اساس های عکاسی برنامه تلویزیونی را صورت دادند و پتانسیل نهفته در دوربین را بیش از هر هنرمند دیگری در تاریخ نمایان ساختند. در عکسهای سیاه و سفید، تاکید بر صورت و فرم سوژه و میزان مرغوب بودن نورپردازی است. اصلی ارتقا میزان مرغوب بودن فیلمهای رنگی تولید فیلمهای سیاه و سفید دارای ناکامی رو به رو شد؛ ولی امروزه عکسهای سیاه و سفید، آیتم توجهی مجدد قرار گرفته اند چرا که عکاسان به قدرت عکسهای سیاه و سفید پی بردهاند. همین ها روشنایی عکس شما را کنترل می نمایند ولی هر کدام به نحوی این کار را انجام می دهند. عکاسی عروسی رشتهای ویژه در همین هنر می باشد که مختص ثبت لحظات خاطرهانگیز عروسی به گونه های و اقسام روشهای خلاقانه است. در این سبکِ عکاسی سنجش درست نور و مخلوط بندیِ خلاقانه ضروری است. او‌لین اصل در فراگیری عکاسی مقدماتی فهم نور و نورسنجی است. نور و سایه نقش مهمی در این سبک ایفا می نمایند و چنانچه در‌حالتی که عکاس نتواند نور مناسبی را در تصویر به ثبت برساند از بها کارش به شدت کاسته میشود. احاطه بر مضمون‌ مخلوط بندی درست، صرفا به وسیلهی تمرین تولید خواهد شد. عکاسی زیر آب معضل برانگیز بوده و عکاس برای ثبت عکس عالی تهیدست اشراف کافی به شنا و غواصی است. هدف از همین نوشته معرفی دنیا های پیشین و حالا عکاسی و هم نکاتی دارای به جهت یاری به گرفتن عکس های بهتر است. در اینجا اکثر به بررسی وب وبسایت آتلیه بچه تهرانسر.

ایندکسر