در این شرایط نه سرمایش خواهیم داشت و خیر دریچه رشته کویل قیمت گرمایش. اما این رویه حل تمام نمی باشد چون اتاقهایی میباشند که حتی در زمستانها، به سبب تابش زیاد خورشید و یا این که کارداران دگیر نیاز به سرمایش دارند، در حالی که سیستم فوق نمیتواند جوابگوی این نیاز باشد. به این ترتیب کار کشته خواهیم بود تا ایراد رشته کویل دو لولهای را در ماههای بینابینی حل کنیم. همین شیر یا این که به آب سرد اجازه ورود به کویل را میدهد، و یا این که به آب گرم. ترموستات اتاق که هم شیر رشته کویل را در دست گرفتن مینماید و هم المان الکتریکی را، می تواند کلیدی «گستره صفر» باشد. دراین وضعیت تنها کویل گرمایش گرمای آیتم نیازاتاق را در زمستانها تامین میکند. بایستی به این نکته توجه داشت که فریم روزنه تحت حرفه کویل از هر سو نیم سانت از میزان حفره آیتم نظر کوچکتر در نظر گرفته شود تا به راحتی درون آن فرو رود.سپس اضلاع طولی و عرضی قاب برش دیتا میشود و اهمیت خمکاری حالت فریم به همین ابعاد دیتا میشود. چنانچه کنترل حرفه کویلها صرفا براساس خاموش و پر‌نور شدن فن آنها رخ گیرد و هیچگونه کنترلی روی مقدارآب ورودی به آنان وجود نداشته باشد، قطر هر قسمت از لوله براساس عده حداکثر توشه کل زونهای مربوط به آن قسمت از لوله انتخاب خواهد شد. همین دریچه فن کویل از یک شیار عبور هوای محیطی بر بر روی درب خویش بهره میگیرد.این معبر محیطی بصورت تک شیار و شیاردوبل قابل طراحی و تولید میباشد.تعداد همین شیارها به میزان نیازِ دستگاه داکت اسپلیت به هوای گوشه و کنار بستگی دارد.به این خواسته به جهت ایجاد همین دریچه حرفه کویل در آغاز از ایجاد کادر آغاز مینماییم.سایز کادر از ابعاد حفره ای که قرار میباشد دریچه رشته کویل بر روی آن کارگزاشتن شود مشخص و معلوم می گردد.برای ساخت کادر اضلاع آنرا بر مبنا ارتفاع های مربوطه برش می‌دهیم اصلی گوشه زنیِ هر یک از دهانه های اضلاع قاب روزنه فن کویل می توان نسبت به اتصال آن‌ها به هم با قطعه ای بنام کرنر اقدام کردد.علت کاربرد کرنر بر روی گوشه های فریم دریچه حرفه کویل عدم استعمال از جوش بر بر روی نمای قاب دریچه حرفه کویل میباشد.برای اتصال دریچه رشته کویل نیاز به ایجاد جای پیچ بر روی نما یا این که دیواره داخلیِ فریمِ روزنه رشته کویل است.جا یا این که خزینه پیچ توسط پرس های ساخت جای پیچ به سهولت فابل تعبیه می باشد.پس از تکمیل ایجاد فریم،نوبت به ایجاد درب روزنه حرفه کویل میرسد.با دقت به امکان تک یا دوشیار بودنِ درب روزنه حرفه کویل گل سقفی،اولین مبادرت تعبیه ی پروفیل یا پروفیل های بر بر روی حاشیه درب مشاهده داکت اسپلیت گل سقفی وزنه ای است.این اقدام به وسیله گوشواره های حفظ کننده ی فلزی که سبب تثبیت پروفیلها به ورقِ درب می گردد صورت میگیرد.از آنجا که مدلِ دربِ این دریچه رشته کویل بصورت وزنه ای است لذا اساسی اتمام پروسه ساخت درب،تقریبا فرآیند نخستین تولید قاب و درب روزنه حرفه کویل انجام گرفته است.از جمله مشخصات درب دریچه بازدید ضخامت ورقِ آن می باشد.ضخامت ورق درب روزنه فن کویل در دست‌کم مقدار در حد یک میلی متر می باشد که این مقدار بر شالوده ارتقا بعد ها قابل افزایش می باشد. در همین سیستم به منظور تهویه هوای جدید از یک یا یک سری هواساز مرکزی استعمال میشود. ترموستات اتاق از روش آکوستاتی که دمای آب داخل لوله را ترازو می‌گیرد متوجه این تغییر موقعیت سیستم مرکزی می‌شود و موقعیت خویش را از تابستانی به زمستانی تغییر و تحول میدهد. همین گونه روزنه از دو جور لولایی و وزنهای تشکیل می‌گردد که هر گونه از همین دریچههای لولایی و وزنهای به اشکال گوناگون از قبیل گل سقفی، گریل دار، معمولی، مشبک و خطی تقسیم میشود. به طور کلی روزنه فن کویل در دو نوع لولایی و و وزنه ای ساخته می شود.هر کدام از همین دو جور با طرح های متنوع و متفاوت امکان ساخت دریچه دیواری رشته کویل دارند.

ایندکسر