ثالثا: ادارات ذی ربط که مجری قوانین میباشند در دعوای استمرار زوجیت یا این که وقوع طلاق ذی نفع نیستند و سمتی در طرح نخواهد داشت. و چون ادارات مستقیما متضرر نمی شوند کلیدی چنین حقی برای اقامه مشاجره نیستند و ذی نفع محسوب نمی شوند. منشاء ذی صلاح جهت رسیدگی به موضوع، دادگاه خانواده است. اگرچه چنین شرایطی در فقه به نظر مشهور فقها جایز است، در حقوق ایران شرط باطل است، زیرا بر خلاف مقتضای عقد نکاح و منافی حساس سر گروهی شوهر بر خانواده بوده و برخلاف حدیث :« ال طلاق بید من اخذ به الساق» است. «مهریه» به مالی گفته می شود که مرد در زمان وقوع عقد نکاح به زوجه خود میپردازد یا این که موظف به پرداخت میشود؛ البته اخذ آن امروزه به جهت برخی از زنان به نوعی سودجویی تبدیل شده و از طرفی هم ارتقاء هزینه دادرسی بخش اعظمی از زنان را کلیدی مشکل در اخذ مهریه مواجه کرده است. به گزارش ایسنا، علیرضا شرافتی – وکیل دادگستری – در ارتباط حساس مهریه به «قانون» گفت: در ضابطه در ارتباط اهمیت مهریه دو بُعد وجود دارد؛ یک بُعد آن حقوقی و بُعد دیگر، عرفی است. در‌حالتی که به موجب مدرک ذکر شده امتیازی به دست آوردن شده و یا مالی اجبار شده باشد مسئله اصلی وصف جزایی بوده و می تواند به موجب مقررات ۱ و۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری حسب گزینه قابل تعقیب باشد. اساسی توجه به این مراتب، قانون دولتی در ماده ۱۱۱۹ آن را به شکل مشروط قبول کرده است. منوط به این که پرداخت اذن ارزش بدون آن موجب عسرو حرج گردد و عین مستاجره گزینه نیاز وام و بالاتر از شان اون نباشد. مگر این‌که لیست اموال همسرش را تهیه کند و به مرجع قضایی اثبات نماید که مرد بضاعت پرداخت وکیل مهریه فروشی مهریه را دارد. در صورتی که مشاوره معلوم نماید که طرفین به درد یکدیگر نمی خورند و عملا بایستی از یکدیگر جدا شوند، دادگاه سراغ داوری می رود. چون خواهش صادر شدن سند عدم امکان سازگاری اگرچه دارای توافق زوجین باشد مستلزم رسیدگی قضائی در محکمه می باشد و همین امر مستلزم حضور طرفین بحث یا این که وکلای آنان در دادگاه میباشد که طرح مشاجره از طرف وکیل مشترک اصلی همین مسئله تعارض داشته و سازش ندارد و به ویژه این که در هر درحال حاضر دادگاه باید دعوای جدایی را به داور طرفین ارجاع و داور هم سعی در صلح و دوستی و سازگاری فی مابین زوجین کند؛ بنابراین، طرح بحث از طرف وکیل مشترک زوجین برخلاف و فاقد محمل قانونی است. اگر شما همین مقاله را تحسین می کنید، مایلید دیتاها بیشتری در مورد وکیل مهریه رشت بدست آورید به تارنما ما مراجعه کنید.

ایندکسر