انگلیس اختیارات جدیدی برای مهار تسخیر خارجی شرکت های استراتژیک در اختیار داردلندن – دولت انگلیس قانون جدیدی را برای تقویت قدرت خود برای جلوگیری از تسخیر خارجی شرکت های انگلیسی پیشنهاد کرده است ، آخرین تلاش نخست وزیر بوریس جانسون برای محافظت از صنایعی که برای امنیت ملی کشور استراتژیک یا مهم تلقی می شود.

از زمان خروج انگلیس از اتحادیه اروپا در سال جاری ، دولت این کشور تلاش کرده است تا بین استقبال از سرمایه گذاری خارجی و محافظت از صنایع استراتژیک از تصرف ، به ویژه در میان نگرانی ها در مورد حمایت دولت چین ، حد وسطی پیدا کند …


منبع: gharb-khabar.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>