انتخاب بایدن از بانک فدرال به چه معناست؟
انتخابات جو بایدن تأثیر فوری کمی در سیاست نرخ بهره فدرال رزرو خواهد داشت ، اما انتصاب کارکنان و سیاست مالی دولت جدید می تواند بانک مرکزی را در سالهای آینده تغییر دهد.


منبع: gharb-khabar.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>